triedenie odpadu- papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, bioodpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, textil, guma, lieky a liečivá, drevotrieska, stavebný odpad, zmesový odpad

Iné odpady

Posledná aktualizácia: 28.5.2007

> Textil

> Nebezpečný odpad

> Guma

> Drevotrieska

> Lieky a liečivá

> Drobný stavebný odpad (DSO)

> Zmesový odpad

Textil

textil - odpad
Textil je možné roztkávať resp. rozvklákňovať, je však recyklovateľný len v obmedzenej miere. Výrobcovia danej látky (odpadový textil je možné niektorým priamo odovzdať) ho po predspracovaní využijú na tkanie kobercov a doplnkov (praktickejšie je však znovupoužívanie daného „odpadu“ – zdanlivo odpadový textil môže byť užitočný iným).
• Patrí sem: obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, handry, priadze a pod.
• Nepatrí sem: hrubo znečistený textil (olejom, hlinou, farbou), koberce, koža, obuv a pod.
• Textil tvorí 4% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Nebezpečný odpad

nebezpečný odpad - odpad
V SR je možné recyklovať z nebezpečných odpadov akumulátory, žiarivky a výbojky (v zahraničí existujú technológie aj pre ďalšie kategórie nebezpečného odpadu).
• Patria sem: žiarivky, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, motorové oleje, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami a pod.
• Nebezpečný odpad tvorí 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Guma

guma - odpad
Guma patrí medzi odpady, ktoré sú recyklovateľné v obmedzenej miere. Opätovne dokážu gumu spracovať napr. výrobcovia pneumatík. Gumu je možné energeticky využiť ako palivo.
• Guma tvorí 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Drevotrieska

drevotrieska - odpad
Drevotrieska je podobne ako guma recyklovateľná iba v obmedzenej miere. Pre jej výrobu sa ako tmeliaca látka používajú formaldehydové živice. Tie sa pri horení rozkladajú a uvoľňujú ako formaldehyd a fenoly (jedy so silným dráždivým účinkom), preto je z hľadiska zneškodnenia tohto druhu odpadu lepšie, keď sa bezpečne skládkuje, ako keď sa spaľuje.
• Drevotrieska tvorí menej ako 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Lieky a liečivá

lieky a liečivá - odpad
Staré alebo nespotrebované lieky a liečivá (ale aj ihly, injekčné striekačky a pod.) sú triedené a zhromažďované v každej lekárni a následne sú zlikvidované v špecializovaných spaľovniach odpadov.
• Lieky a liečivá tvoria menej ako 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Drobný stavebný odpad

drobný stavebný odpad - odpad
K DSO patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Takýto druh odpadu nie je recyklovateľný. V prípade, že nie je možnosť opätovného využitia (mnohé odpady tohto druhu je však možné opätovne využiť ako stavebný materiál), je najprijateľnejšie tento odpad dať do zbernej nádoby na zmesový odpad (vo väčších množstvách do špeciálnych kontajnerov).
• Drobný stavebný odpad tvorí menej ako 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

Zmesový odpad

sklo - odpad
Patria sem nevytriediteľné odpady. V tomto smere je najlepšou „recykláciou“ snaha o minimalizovanie vzniku odpadu. Zneškodnenie takéhoto odpadu spočíva prevažne v skládkovaní alebo spaľovaní.
• Zmesový odpad tvorí menej ako 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.

   
Triedenie odpadu na Facebooku

Triedenie odpadu na Facebooku

Praktické

Slovensko - Nemecko 13:64

Slovensko - Nemecko 13:64

Nosme si do supermarketov vlastné sáčky

Nosme si do supermarketov vlastné „sáčky“

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Kam dať odpady z domácnosti

Kam dať odpady z domácnosti

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

Ako cestujú tetrapaky

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

^
<   

Druhy odpadu

Papier

Plasty

Sklo

Kovy

Tetrapaky

Bioodpad

Elektroodpad

Iné odpady

Neprehliadnite

Facebook

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

O stránke triedenieodpadu.sk

Hlavným cieľom tejto stránky je poskytnúť praktické informácie o triedení odpadu, ktoré považujem za veľmi dôležité a prínosné. V prípade otázok alebo návrhov a podnetov na zlepšenie stránky ma prosím kontaktujte e-mailom na
© 2007-2012 Matej Sýkora.