10 krokov pre triedenie odpadu na školách

Autor: Matej Sýkora | Posledná aktualizácia: 28.5.2007

Na základe osobných skúseností s praktizovaním triedenia odpadu na našej škole sme sformulovali 10 krokov pre zavedenie triedenia odpadu na školách. Prvým krokom k aplikovaniu triedenia odpadu je informovanosť. Možností, ktoré sa ponúkajú na školách je veľa – nástenky, časopis, rozhlas, internet, triednické hodiny, ale aj rôzne záujmové krúžky a popoludňajšie aktivity.
Na základe našich praktických skúseností sme sa rozhodli vytvoriť univerzálne výstupy pre informovanie o triedení odpadu, ale aj o probléme odpadu všeobecne. Univerzálne použiteľným výstupom sú materiály z e-nástenky a, čo by sme chceli zdôrazniť, praktický návrh na hodinu ekológie na školách, ktorej cieľom je podať základné informácie o problematike odpadového hospodárstva pre žiakov a študentov.

1. Rozhodnite sa, že do toho idete a stanovte si ciele vášho zámeru
2. Získajte všetky potrebné informácie
3. Vytipujte si rozsah, kde, kto a čo sa bude triediť
4. Premyslite si náklady a ich pokrytie
5. Premyslite si, ako bude triedenie odpadu vyzerať v praxi
6. Informujte cieľovú skupinu o vašej aktivite a odpovedajte na otázky
7. Zabezpečte zberné nádoby a pripravte všetko potrebné
8. Urobte propagáciu a informačnú kampaň a rozmiestnite zberné nádoby
9. Vyhodnocujte, informujte o výsledkoch, motivujte a vytvorte zvyk
10. Získajte spätnú väzbu, návrhy, vylepšenia...

1. Rozhodnite sa, že do toho idete a stanovte si ciele vášho zámeru

Najdôležitejšie pri čomkoľvek a pri triedení odpadu obzvlášť, je vnútorné presvedčenie o tom, čo chceme robiť a ako to chceme robiť. Nemá zmysel nikomu nič nanucovať, ale je dôležité rozširovať názory a myšlienky za ktorými si stojíme, vždy však s racionálnym základom. Aj keď môže byť triedenie odpadu zložitou cestou, dá sa to. Práve preto sú dôležité ciele, ktoré chceme našou aktivitou dosiahnuť. Podľa nás je teda najdôležitejším krokom vnútorné presvedčenie, ktoré môžeme následne rozširovať.

2. Získajte všetky potrebné informácie

Výrok, že sa treba učiť (3-krát!) je asi dobre známy. Výrok „Informovať (sa), informovať (sa), informovať (sa)!“ už asi menej. Ale jeho význam je úplne jednoznačný – pri triedení odpadu sú veľmi dôležité informácie o tom, čo, ako a prečo sa deje resp. má diať. Nedá sa žiť v informačnom vákuu a tvrdiť, že by sme mali triediť odpad, lebo je to „dobré“, ale, ako sme už spomínali, osobné presvedčenie musí byť podporené racionálnym základom.
Racionálny základ predstavujú informácie. V prvom rade by sa mali v získavaní informácii iniciovať organizátori, ktorí by následne mali vyselektovať najpodstatnejšie informácie a začať ich rozširovať účinnou formou cieľovej skupine. Ľahko sa to povie, ale na druhej strane, na škole je veľa informačných kanálov – internet, časopis, rozhlas, nástenky, triednické hodiny a pod. (Najpodstatnejšie informácie sú tie, ktorá konkrétne hovoria o tom, čo sa s vytriedením odpadom deje a samozrejme tie, ktoré hovoria o tom, čo a ako sa má triediť.)

3. Vytipujte si rozsah, kde sa bude triediť, kto bude triediť a čo sa bude triediť

Najdôležitejšou časťou ďalšieho postupu je určenie rozsahu triedenia odpadu – v prvom rade, čo sa bude triediť. To je možno ten povestný kameň úrazu, niekto musí totiž vytriedený odpad spracovať. Určenie druhov odpadov, ktoré by sa mali triediť, sa teda odvíja od možností a kapacity potenciálnych spracovateľov odpadu. Potenciálnym spracovateľom je nutné venovať veľkú pozornosť, pretože podstata triedenia odpadu spočíva práve v spracovaní (recyklovaní) vytriedeného odpadu. S tým súvisí ďalšia veľmi podstatná vec – aké množstvo odpadu by sa malo vytriediť a aké množstvo odpadu budú odoberať spracovatelia, z čoho vyplynie, aké množstvo odpadu a na aké časové obdobie bude treba uskladniť, kým ho bude možné odovzdať spracovateľovi daného odpadu. Odpad síce nie je na uskladnenie náročný (v našej škole slúži na skladovanie odpadu pivnica), ale z kapacitného hľadiska to môže byť problém, pretože nie je ekonomicky možné dopravovať malé množstva odpadu k spracovateľovi resp. spracovateľ si nemôže dovoliť chodiť pre malé množstva odpadu. (Samozrejme iná situácia je, keď triedenie odpadu funguje napríklad v obci a odpad sa hromadne zváža v kratších časových intervaloch.)
S otázkou množstva a uskladnenia odpadu priamo súvisí to, kde sa bude triedenie odpadu vykonávať, inak povedané, aká bude cieľová skupina, ktorá sa má do tejto aktivity zapojiť - aká je to veľká skupina, aké druhy odpadu produkuje, aké množstvo a pod... Všetko so všetkým súvisí. ;-)

4. Premyslite si náklady a ich pokrytie

Je nesporné, že triedenie odpadu je nielen ekologicky, ale aj ekonomicky výhodné. Zavedenie triedenia odpadu však prináša so sebou jednorazové náklady (nádoby na triedenie, materiály na propagáciu a pod.). Preto (opäť na základe vlastnej skúsenosti) odporúčame do pozornosti rôzne projekty či súťaže, ktoré sa týkajú problematiky odpadového hospodárstva a ktoré môžu v tomto smere pomôcť.

5. Premyslite si, ako bude triedenie odpadu vyzerať v praxi

Kto sa o triedenie odpadu bude starať, čo sa bude diať s odpadom, kde sa bude skladovať a kto ho bude spracovávať? Odpovede na tieto otázky sme už načrtli. V tejto fáze je však nutné do detailov premyslieť, ako bude triedenie odpadu fungovať v praxi. Skúste si v reálnych podmienkach (aj keď to znie smiešne) prejsť osobne „cestu odpadu“ od jeho vzniku až po jeho odovzdanie spracovateľovi.
Pri vzniku odpadu resp. pri jeho odhodení do príslušnej nádoby je dôležité správne vytriediť jednotlivé zložky odpadu (s týmto súvisí informovanosť a je vhodné čo najbližšie resp. priamo na nádobách, ktoré by mali byť aj farebne odlíšené, uviesť, čo k jednotlivým druhom odpadu patrí). Jednoznačne odporúčame, aby boli všetky nádoby na odpad sústredené na jednom, najlepšie obvyklom mieste zhromažďovania odpadu. Je nevyhnutné, aby odpad v týchto nádobách nespôsoboval problémy z hygienického hľadiska (zápach, špina), preto by sme nemali nádoby s vytriedením odpadom skladovať resp. nechávať v priestoroch, kde sa bežne pohybujú ľudia. Záleží to od konkrétneho znečistenia resp. vyčistenia odpadu, ale biologicky rozložiteľný odpad by sa nemal skladovať mimo kompost viac ako 2 dni (plastové vrecká sú absolútne nevyhovujúce) a papier, plasty či tetrapaky viac ako 5 dní. Samozrejme, odpad sa sám nepremiestni na dočasné miesto skladovania, je užitočné, ak tento odpad prenášajú samotní žiaci, napr. týždenníci (príp. tí, čo majú o triedenie odpadu záujem), ale pod dozorom a s pomocou iniciátorov triedenia odpadu a to z dôvodu priameho vedomia o tom, čo sa s odpadom deje resp. ako sa skladuje. Na mieste, kde sa bude odpad zhromažďovať, by sa mali jednotlivé druhy odpadu skladovať (treba dôsledne dodržiavať poriadok) až po odovzdanie spracovateľovi.

6. Informujte cieľovú skupinu o vašej aktivite a odpovedajte na otázky

Za predpokladu, že je triedenie odpadu spojené s osvetou a informačnou kampaňou nie je prakticky možné, aby ľudia s triedením odpadu ako takým nesúhlasili. (Vo všeobecnosti má väčšina spoločnosti záujem urobiť „niečo“ pre životné prostredie.) Výsledky však nemusia byť viditeľné okamžite – platí tu stará múdrosť, ktorá hovorí, že trpezlivosť ruže prináša. V prvom rade odpovedajte konkrétne a zrozumiteľne na otázky čo, prečo a ako, ale dajte aj možnosť pýtať sa a „ono“ to príde.

7. Zabezpečte zberné nádoby a pripravte všetko potrebné pre zavedenie triedenia odpadu v praxi

Už sa to blíži... Pripravujeme záverečné „detaily“ pred samotným zavedením triedenia odpadu - nádoby do ktorých sa bude odpad triediť. Ako sme už spomínali, je vhodné, aby boli tieto nádoby farebne odlíšené a dôraz by mal byť kladený na to, aby bolo jasné, čo do ktorej nádoby patrí resp. nepatrí. Umiestnenie informácií priamo na nádobách je, spolu s umiestnením na obvyklé miesto zhromažďovania odpadu spolu s nádobou na bežný komunálny odpad, to najlepšie, čo môžete pre cieľovú skupinu a výsledky triedenia odpadu spraviť. Zároveň dolaďujte prípravu informačnej kampane...
(Detaily sú v úvode predchádzajúceho odseku zámerne v úvodzovkách. Totiž, aj keď sme sa už o tom zmienili, nákup nádob na triedenie odpadu prináša jednorazové výdavky, ktoré je nutné pokryť. Z vlastnej skúsenosti odporúčame, že má zmysel zistiť ponuku viacerých výrobcov a nerozhodovať sa pri výbere nádob unáhlene.)

8. Urobte propagáciu a informačnú kampaň a rozmiestnite zberné nádoby

Prvý dojem je ten najdôležitejší, preto dajte dôraz na to, aby triedenie odpadu fungovalo už od začiatku na 100%. A nezabudnite, že všetko musí byť jasné, jednoduché a konkrétne!

9. Vyhodnocujte, informujte o výsledkoch, motivujte a vytvorte zvyk

Informácie hrajú dôležitú úlohu aj v čase, keď už triedenie odpadu prebieha – najdôležitejšie je prezentovať to, čo sa s vytriedením odpadom deje, aké množstvo sa vytrieďuje, o koľko sa znížilo množstvo komunálneho odpadu a iné výsledky triedenia odpadu. Zároveň je vhodné rozširovať konkrétnejšie a podrobnejšie informácie o triedení odpadu, ale aj o problematike odpadového hospodárstva celkovo.
Hovorí sa, že zvyk je železná košeľa a niečo na tom bude... Triedenie odpadu sa môže stať bežnou súčasťou života a postupne sa môže rozširovať zo školy aj do rodín. V tejto oblasti je užitočné organizovať jednorazové zbery rôznych (aj kvantitatívne menej zastúpených) druhov odpadu, ktoré sa priamo budú dotýkať nielen študentov, ale aj ostatných členov domácnosti (zber tetrapakov či elektronického odpadu) a pomôžu vytvoriť a upevniť zvyky.

10. Získajte spätnú väzbu, návrhy, vylepšenia...

Pýtajte sa na názory iných, každá rada je dobrá. Zamerajte sa hlavne na aplikáciu triedenia odpadu – čo by vyhovovalo resp. čo nevyhovuje cieľovej skupine, nebojte sa robiť zmeny a skúšať – zavedenie triedenia odpadu nie je krátkodobá záležitosť.

Na záver dodáme, že vnímame, že na každej škole sú iné, špecifické podmienky, ale zároveň existujú kroky, ktoré sa nedajú alebo ich nie je účelné preskočiť. Radi ich s vami prekonzultujeme a podelíme sa o vlastné skúsenosti. Zároveň odporúčame (a aj my sme sa čiastočne nechali inšpirovať) manuálom pre rozširovateľov triedeného zberu na školách od Dubnickej enviromentálnej skupiny 20 krokov ako začať triediť odpad na školách.