triedenie odpadu- papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, bioodpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, textil, guma, lieky a liečivá, drevotrieska, stavebný odpad, zmesový odpad Naturpack

Minimalizácia odpadu

Autor: Matej Sýkora | Zdroj: Priatelia Zeme – SPZ | Posledná aktualizácia: 28.5.2007


Tipy pre minimalizáciu vzniku odpadu

• Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo skutočne potrebujeme k životu a čo už je nadbytočné. Vytvorme si vlastný „eko štýl“ podľa svojej osobitosti, odolávajúc reklame, móde a konzumu.
• Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z nášho nákupu a či ho vieme využiť alebo odovzdať na recykláciu.
• Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú trvanlivé a dajú sa opraviť.
• Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám. Pokiaľ je to len trochu možné, pokúsme sa znížiť spotrebu výrobkov v plechovkách, viacvrstvových obaloch a PET fľašiach.
• Pri nákupoch odmietajme rozdávané igelitové tašky a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku.
• Uprednostňujme miestne výrobky, potraviny a nákupy na tržniciach pred supermarketmi - pri preprave na krátke vzdialenosti nie je potrebné použitie veľkého množstva obalov.
• Využívajme bezobalovú distribúciu (napr. nákup čistiacich prostriedkov, kozmetiky či sirupov do prinesených obalov).
• Uprednostňujme väčšie balenia výrobkov a koncentráty.
• Vyhýbajme sa materiálom, ktoré spôsobujú problémy životnému prostrediu a zdraviu ľudí.
• Nepoužívajme agresívne čistiace prostriedky. Používajme radšej ocot, sódu bikarbónu a iné, ktoré sú šetrnejšie pre životné prostredie.
• Uprednostňujme výrobky od spoločností, ktorých produkty a výrobné postupy sú šetrnejšie k životnému prostrediu.
• Využívajme knižnice, práčovne a požičovne namiesto kupovania nových výrobkov.
• Označme si schránku nápisom „Nevhadzujte reklamy!“, predídeme tak zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.
• Pokiaľ máme k dispozícii počítač a prístup na internet, môžeme redukovať množstvo použitého papiera posielaním dokumentov elektronickou formou (namiesto tlače) a môžeme skladovať a opravovať informácie priamo v počítači a pri tlači používať obojstrannú tlač.
• Používajme perá, ktoré sa dajú naplniť atramentom alebo umožňujú vymeniť náplň.


Tipy pre zvýšenie miery recyklácie a kompostovania

• Začnime triediť jednotlivé druhy odpadu v domácnosti, zamestnaní alebo škole. Potrebné informácie o triedenom zbere (alebo jeho príprave) by nám mali poskytnúť na mestskom alebo obecnom úrade.
• Ak bývame v rodinnom dome alebo máme záhradku, začnime kompostovať biologicky rozložiteľný odpad alebo sa skúsme dohodnúť so susedom, že bude kompostovať náš biologický odpad.
• Ak vo vašej obci ešte stále nemáte triedený zber, zašlite list primátorovi alebo starostovi. Požiadajte ho o zavedenie triedeného zberu, prípadne, ak už je zavedený, o jeho ďalší rozvoj (viac kontajnerov na triedenie, zlepšenie informovanosti o tom čo a ako triediť, viac zberných dvorov, vytvorenie centra opätovného používania a pod.).
• Nezabúdajme triediť aj nebezpečné zložky nášho odpadu (žiarivky, akumulátory, elektroniku, staré farby, lieky a pod.) a veľkorozmerný odpad (stavebná suť a pod.). Môžeme ich bezplatne odovzdať v zbernom dvore (ak v obci nie je zberný dvor vybudovaný, je obec povinná zabezpečiť 2-krát ročne zber týchto odpadov).
• Nahrádzajme používanie výrobkov z primárnych surovín recyklovanými - pri nákupoch a v práci môžeme používať materiály, ktoré po doslúžení vytriedime a pošleme na recykláciu.
• Uprednostňujme výrobky, ktoré sú vyrobené z recyklovaných surovín alebo ktoré je možné bezproblémovo recyklovať.
• Dodržujme stanovené pokyny a podmienky triedeného zberu a do zberných nádob nevhadzujme zložky, ktoré tam nepatria.
• Ak sme svedkami toho, že niekto z nášho okolia netriedi odpad, upozornime ho na dôsledky jeho konania resp. na výhody triedenia odpadu.
• Upozornime firmu prevádzkujúcu triedený zber na preplnené, nevyužívané alebo poškodené kontajnery, chýbajúce označenie a pod.

   

Praktické

Slovensko - Nemecko 13:64

Slovensko - Nemecko 13:64

Nosme si do supermarketov vlastné sáčky

Nosme si do supermarketov vlastné „sáčky“

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Kam dať odpady z domácnosti

Kam dať odpady z domácnosti

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

Ako cestujú tetrapaky

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

^
<   

Druhy odpadu

Papier

Plasty

Sklo

Kovy

Nápojové kartóny

Bioodpad

Elektroodpad

Neprehliadnite

Facebook

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

O stránke triedenieodpadu.sk

Hlavným cieľom tejto stránky je poskytnúť praktické informácie o triedení odpadu, ktoré považujem za veľmi dôležité a prínosné. V prípade otázok alebo návrhov a podnetov na zlepšenie stránky kontaktujte nás.
© 2019 NATUR-PACK