Návrh na hodinu ekológie

Autor: Matej Sýkora | Posledná aktualizácia: 28.5.2007

Na tejto stránke nájdete načrtnutie nášho návrhu na hodinu ekológie na školách, podľa cieľovej skupiny a konkrétnych podmienok sa však môže upravovať. Hlavný dôraz je kladený na informovanie o problematike odpadového hospodárstva ako celku a o možnostiach triedeného zberu. Nakoniec sme však došli k tomu, že táto hodina má zmysel iba v kombinácii s triedením odpadu na škole. Dôležité je, aby sa hodina uskutočnila za podpory učiteľov (najlepšie asi na hodinách prírodopisu resp. biológie), s tým, že učitelia by mohli najusilovnejších žiakov odmeniť aj známkou.
V tejto práci odkazujeme na priložené podklady (príloha - zip, 400kB).

Úvod | Prezentácia „Viete, že... ?“ | „Život vecí“ | Ekologický rebríček | Vysypanie koša do prírody... | Koľko odpadu sa dá vytriediť? | „Basketbalová“ súťaž - triafanie odpadu do košov | Čo patrí k jednotlivým druhom odpadu? | „Ťapacia“ súťaž (bez „skrytého“ zmyslu) | Výhody triedenia odpadu | Diskusia + záver | Podklady k hodine ekológie

Úvod

Chvíľu čítanie zoznamu platných zákonov v odpadovom hospodárstve a na záver otázka „To vás zaujíma, čo?“... :-)
Potom „klasický úvod“: predstavenie sa... + niečo v zmysle „chceli by sme vám porozprávať o problémoch v odpadovom hospodárstve s dôrazom na triedenie odpadu, ktoré funguje/bude fungovať aj na našej škole. Máme to pripravené ako spojenie možno trochu zaujímavejšej formy (teda aspoň takej, pri ktorej by ste mali byť aj vy aktívni) s užitočnými informáciami.“

Prezentácia „Viete, že... ?“

Prezentácia „suchých“ faktov (navrhujeme vybrať podľa priložených podkladov), ktorú odporúčame prezentovať v elektronickej forme na projektore. Cieľom je aj spojenie so súťažou, ktorej podstatou je zapamätať si čo najviac faktov. To však bude objasnené až po prezentácií (aspoň budeme vidieť, kto dával pozor. ;-). Cieľom je poukázať „holými“ faktami na to, že recykláciou odpadu sa šetrí energia, suroviny aj ľudské zdroje.

„Život vecí“

V tejto časti by sme chceli podľa schémy priloženej v podkladoch názorne ukázať (môžeme to spojiť aj s konkrétnym príkladom) ako prebieha „život vecí“, ktoré sa použitím vlastne menia na odpad. Dôraz kladieme na časť zneškodňovanie odpadu (tu spomeňme najpodstatnejšie fakty z priložených materiálov, o tom, čo je to odpad, čo znamená nakladanie s odpadmi atď.) resp. na upozornenie na dôsledky jednotlivých typov zneškodňovania odpadu (opäť s dôrazom na využitie druhotných surovín, šetrenie energie a ľudských zdrojov).

Ekologický rebríček

V tejto časti informujeme o ekologickom rebríčku podľa priložených teoretických podkladov s dôrazom na to, že prvý bod, minimalizácia odpadu, odstraňuje príčiny vzniku odpadu a je najekologickejšie aj najekonomickejšie, keď odpad vôbec nevzniká. Spomeňme niekoľko typov pre účinnejšiu minimalizáciu odpadu. Zdôraznime, že druhý bod ekologického rebríčka, znovupoužívanie, má väčšiu prioritu ako recyklácia (recyklácia je priemyselný proces pri ktorom vzniká isté znečistenie a pod.)... Samozrejme nie všetok odpad sa dá znovupoužívať a „nejaký“ odpad vždy vzniká, takže aj recyklácia má veľké opodstatnenie, ale z hľadiska ekologického rebríčka je až na treťom mieste.

Vysypanie koša do prírody...

„Kto chce vysypať (z našej strany vopred pripravený) kôš do prírody (ktorá môže byť nasimulovaná kvetom, či stromčekom na obrázku, príp. krepovým papierom ;-)?“ Možno sa nájde dobrovoľník, ale o to nejde... Po vysypaní „do prírody“ budeme jasne vidieť ako sa príroda zmení. Môžeme spomenúť problematiku čiernych („divokých“) skládok a pre zaujímavosť môžeme uviesť ako dlho sa jednotlivé druhy rozkladajú v prírode... (Informácie v podkladoch.)

Koľko odpadu sa dá vytriediť?

Cieľom vysypania koša do prírody však bolo aj to, aby sme názorne mohli ukázať, koľko z celkového množstva odpadu sa dá vytriediť a recyklovať. (Preto je vhodné, aby bol kôš vopred pripravený aj z hľadiska obsahu, ale aj hygieny.) Koľko a ako sa dá odpad vytriediť je možné ukázať veľmi jednoducho – odpad, ktorý sme pred chvíľou „vysypali do prírody“ sa teraz môže roztriediť do jednotlivých odpadových nádob podľa druhu odpadu. Túto časť môžeme doplniť teoretickými informáciami o množstve odpadu podľa prílohy, ale hlavne by sme mali prezentovať „odpadový koláč“, teda pomery hmotnosti jednotlivých druhov odpadu v komunálnom odpade. (Podklady sú opäť priložené.)

„Basketbalová“ súťaž - triafanie odpadu do košov

Pre odľahčenie môže nasledovať „basketbalová“ súťaž. Jej pravidlá sú jednoduché. „Trafte váš odpad (či už je to napr. plechovka, tetrapak alebo plastová fľaša – samozrejme stlačená a zavretá ;-) do správnej odpadovej nádoby!“ Forma súťaže sa dá upraviť podľa záujmu, či časových možností... Takisto môžu učitelia aspoň malou jednotkou oceniť snahu tých najšikovnejších (alebo môžu informovať učiteľov telesnej :-).

Čo patrí k jednotlivým druhom odpadu?

Samozrejme ani túto „basketbalovú“ súťaž sme nerobili „len tak“, bez „skrytého“ zmyslu. ;-) V ďalšej časti hodiny môžme podľa priložených podkladov prezentovať žiakom, čo patrí k jednotlivým druhom odpadu. Dôraz by sme mali dať na druhy odpadu, ktoré sa na škole triedia alebo sa budú triediť...
Táto časť by mohla byť spojená aj s odovzdaním informačných (propagačných) materiálov, opäť podľa aktuálnych (kapacitných či finančných) možností, ale pokiaľ sa dá, určite so zoznamom, čo k daným druhom odpadu patrí... Prípadne odporúčame rady pre minimalizáciu a správnu recykláciu odpadu a zoznam „suchých“ faktov.

„Ťapacia“ súťaž (bez „skrytého“ zmyslu)

Táto súťaž je len doplňujúca a je vhodná v prípade dostatku času, ale hlavne vôle. Je vyslovene na uvoľnenie a pôvodná pointa je skôr psychologická. V tejto súťaži ide o to, že sa dvojice postavia v dvojrade tvárou oproti sebe s vystretými rukami a dlaňami otočenými nahor a počúvajú čítaný text. Hráči na jednej strane sú „jedno slovo“ a hráči na druhej strane sú „druhé slovo“, čo znamená, že keď počujú v texte prečítané slovo, ktoré „sú“, tak sa snažia ťapnúť protistojaceho hráča a keď počujú to slovo, ktoré „nie sú“, tak sa snažia rýchlo uhnúť, aby neboli „ťapnutí“. Jeden návrh textu (vždy je lepšie, keď je ten text trochu netradičný a aby tam boli „inkriminované slová“ nečakane umiestnené) prikladáme v podkladoch. (Väčšinou sa to hrá tak, že platia všetky tvary a slovné druhy daného slova). No a pointa súťaže môže byť v tom, kto v jednotlivých dvojiciach vyhral a prípadne, opäť, kto si dokázal čo najviac zapamätať z daného textu. Táto pointa je však trochu v protiklade s už spomínanou psychologickou pointou. (A navyše, keď sa oznámi, že ide aj o sledovanie obsahu textu až po prečítaní textu, tak je to dosť ťažké.) Vďaka tejto súťaži je totiž možné poukázať na to, že sa človek sústredí len na to „svoje slovo“ a nevníma obsah textu.

Výhody triedenia odpadu

Výhody triedenia odpadu môžeme rozdeliť na environmentálne, ekonomické a sociálne. Viac informácií uvádzame v podkladoch, ale tieto informácie sú v zmysle tejto hodiny skôr doplňujúce resp. podrobnejšie a asi ich nie je možné, spolu s už spomenutým, prezentovať za jednu hodinu.

Diskusia + záver

Môže byť len pre dobro veci, keď sa spýtame žiakov na ich názor na túto hodinu či celkovo na triedenie odpadu a ak im ponúkneme možnosť spýtať sa na akúkoľvek otázku k danej téme...
Na záver už len môžeme spomenúť, kde je možné nájsť ďalšie informácie o tejto téme a ako konkrétne pokračuje alebo ešte len bude vyzerať triedenie odpadu na našej škole. A na úplný záver zostáva už len poďakovanie za pozornosť. ;-)

Podklady k hodine ekológie

V tejto práci odkazujeme na priložené podklady. Nájdete ich priložené tu (zip, 400kB).