Čo je to odpad?

Autor: OZV NATUR-PACK | Zdroj: www.naturpack.sk, www.epi.sk | Posledná aktualizácia: 2.8.2019

 

Odpad je v zmysle zákona o odpadoch hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Jednoducho povedané, odpad je akákoľvek vec, ktorú už nevyužívame a nemá pre nás význam, takže sa jej chceme zbaviť. Z legislatívneho hľadiska je odpadom hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s odpadmi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov, v ktorom sú druhy katalogizované vybrané druhy odpadov. Z tejto katalogizácie vyplývajú povinnosti držiteľa odpadu podľa toho, o aký druh odpadu sa jedná. Nakladanie s odpadmi vedie k zneškodňovaniu odpadov. Existuje viac možností zneškodňovania odpadov. Medzi hlavné, resp. najpoužívanejšie, patrí skládkovanie, energetické zhodnocovanie, skladovanie (prioritne sa týka nebezpečných odpadov) a recyklácia odpadov. Pri recyklácií dochádza k najväčšiemu zhodnocovaniu odpadov - k činnostiam vedúcim k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Pri energetickom zhodnocovaní, sa v procese spaľovania vyrába z odpadov teplo a elektrická energia. Ďalším produktom energetického zhodnocovania v špecializovaných zariadeniach môže byť aj alternatívne palivo pre výrobuc cementárskych výrobkov.

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

Cieľom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

 

Triedenie odpadu - zber

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.  Cieľom triedenia odpadu je zabezpečenie recyklácie alebo vytriedeného odpadu podľa jednotlivých druhov odpadu.

Označenie odpadov

Odpady sa vo všeobecnosti označujú ako:
• komunálne: odpad z domácností, z podnikov (ak je podobného zloženia ako odpad z domácnosti), objemný odpad a odpad mestskej zelene (z celkového množstva komunálnych odpadov v SR vzniká 75% v domácnostiach a 25% v podnikateľskej sfére),
• priemyselné: odpady z priemyselných tovární a podnikov (napr. haldy),
• nebezpečné: odpady, ktoré môžu spôsobiť škody na životnom prostredí a ľudskom zdraví.

 

Viac informácií: Katalóg odpadov