triedenie odpadu- papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, bioodpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, textil, guma, lieky a liečivá, drevotrieska, stavebný odpad, zmesový odpad Naturpack

Čo je to odpad?

Autor: Matej Sýkora | Zdroj: portal.gov.sk | Posledná aktualizácia: 28.5.2007

Jednoducho povedané, odpad je akákoľvek vec, ktorú už nevyužívame a nemá pre nás význam, takže sa jej chceme zbaviť. Z legislatívneho hľadiska je odpadom hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. V zákone sa vymedzuje odpad nasledovne:
• odpad z výroby alebo spotreby, ktorý nie je v ďalších bodoch bližšie špecifikovaný,
• výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti,
• výrobky po záručnej lehote,
• rozliate, stratené alebo inou nehodou znehodnotené materiály vrátane materiálov, zariadení a pod., ktoré boli v dôsledku nehody znečistené,
• plánovanými činnosťami znečistené alebo znehodnotené materiály (napr. odpad po čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery),
• nepoužiteľné súčiastky (napr. vyradené batérie, vyčerpané katalyzátory),
• látky, ktoré stratili požadované vlastnosti (napr. znečistené kyseliny, znečistené rozpúšťadlá),
• odpad z priemyselných procesov (napr. destilačné zvyšky),
• odpad z procesov znižujúcich znečisťovanie (napr. prach z vysávačov, použité filtre),
• odpad z obrábania a tvarovania (napr. triesky zo sústruženia, okuje z valcovania),
• odpad z ťažby a spracovania surovín (napr. banský odpad, kaly z ťažby ropy),
• znehodnotené materiály (napr. znečistené oleje),
• akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktorých používanie zákon zakazuje,
• výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie (napr. vyradené predmety z poľnohospodárstva, domácností, kancelárií, obchodov),
• znečistené materiály, látky alebo výrobky, ktoré pochádzajú z nápravných činností týkajúcich sa pôdy.


Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodnenia. Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s odpadmi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov, v ktorom sú všetky druhy odpadu katalogizované. Z tejto katalogizácie vyplývajú povinnosti držiteľa odpadu podľa toho, o aký druh odpadu sa jedná. Nakladanie s odpadmi vedie k zneškodňovaniu odpadov. Existuje viac možností zneškodňovania odpadov. Medzi hlavné, resp. najpoužívanejšie, patrí skládkovanie, spaľovanie, skladovanie (prioritne sa týka nebezpečných odpadov) a recyklácia odpadov. Pri recyklácií dochádza k najväčšiemu zhodnocovaniu odpadov - k činnostiam vedúcim k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov. Z energetického hľadiska dochádza k zhodnocovaniu v menšej miere aj pri spaľovaní odpadov.


Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. Účelom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.


Triedený zber odpadu

Triedený zber odpadu je zber oddelených zložiek odpadov. Cieľom triedenia odpadu je dosiahnutie recyklácie alebo opätovného používania vytriedeného odpadu podľa jednotlivých druhov odpadu.


Označenie odpadov

Odpady sa vo všeobecnosti označujú ako:
• komunálne: odpad z domácností, z podnikov (ak je podobného zloženia ako odpad z domácnosti), smeti z ulíc, objemný odpad a odpad mestskej zelene (z celkového množstva komunálnych odpadov v SR vzniká 75% v domácnostiach a 25% v podnikateľskej sfére),
• priemyselné: odpady z priemyselných tovární a podnikov (napr. haldy),
• nebezpečné: odpady, ktoré môžu spôsobiť škody na životnom prostredí a ľudskom zdraví.


Viac info: Katalóg odpadov

   

Praktické

Slovensko - Nemecko 13:64

Slovensko - Nemecko 13:64

Nosme si do supermarketov vlastné sáčky

Nosme si do supermarketov vlastné „sáčky“

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Kam dať odpady z domácnosti

Kam dať odpady z domácnosti

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

Ako cestujú tetrapaky

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

^
<   

Druhy odpadu

Papier

Plasty

Sklo

Kovy

Nápojové kartóny

Bioodpad

Elektroodpad

Neprehliadnite

Facebook

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

O stránke triedenieodpadu.sk

Hlavným cieľom tejto stránky je poskytnúť praktické informácie o triedení odpadu, ktoré považujem za veľmi dôležité a prínosné. V prípade otázok alebo návrhov a podnetov na zlepšenie stránky kontaktujte nás.
© 2019 NATUR-PACK