Minimalizácia odpadu

 

Autor: OZV NATUR-PACK a Matej Sýkora | Zdroj: www.naturpack.sk | Posledná aktualizácia: 9.12.2019

 

Tipy pre minimalizáciu vzniku odpadu

• Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo skutočne potrebujeme k životu a čo už je nadbytočné. Vytvorme si vlastný „eko štýl“ podľa svojej osobitosti, odolávajúc reklame, móde a konzumu.
• Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z nášho nákupu a či ho vieme využiť alebo odovzdať na recykláciu.
• Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú trvanlivé a dajú sa opraviť.
• Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám. Pokiaľ je to len trochu možné, pokúsme sa znížiť spotrebu výrobkov v plechovkách, viacvrstvových obaloch a PET fľašiach.
• Pri nákupoch odmietajme jednorazové igelitové tašky a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku.
• Uprednostňujme miestne výrobky, potraviny a nákupy na tržniciach pred supermarketmi - pri preprave na krátke vzdialenosti nie je potrebné použitie veľkého množstva obalov.
• Využívajme rozvíjajúcu sa bezobalovú distribúciu (napr. nákup čistiacich prostriedkov, kozmetiky či sirupov do prinesených obalov).
• Uprednostňujme väčšie balenia výrobkov a koncentráty.
• Vyhýbajme sa materiálom, ktoré spôsobujú problémy životnému prostrediu a zdraviu ľudí.
• Nepoužívajme agresívne čistiace prostriedky. Používajme radšej ocot, sódu bikarbónu a alebo dnes už širokú ponuku tzv. eko prípravkov, ktoré sú šetrnejšie pre životné prostredie.
• Uprednostňujme výrobky od spoločností, ktorých produkty a výrobné postupy sú šetrnejšie k životnému prostrediu.
• Využívajme knižnice, práčovne a požičovne namiesto kupovania nových výrobkov.
• Označme si schránku nápisom „Nevhadzujte reklamy!“, predídeme tak zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.
• Pokiaľ máme k dispozícii počítač a prístup na internet, môžeme redukovať množstvo použitého papiera posielaním dokumentov elektronickou formou (namiesto tlače) a môžeme skladovať a opravovať informácie priamo v počítači a pri tlači používať obojstrannú tlač.
• Používajme perá, ktoré sa dajú naplniť atramentom alebo umožňujú vymeniť náplň.

Tipy pre zvýšenie miery recyklácie a kompostovania

• Začnime triediť jednotlivé druhy odpadu v domácnosti, zamestnaní alebo škole. Potrebné informácie o triedenom zbere (alebo jeho príprave) by zo zákona mali byť dostupné na webovej stránke každej samosprávy, ako aj na nálepkách na nádobách na triedený zber.
• Ak bývame v rodinnom dome alebo máme záhradku, začnime kompostovať biologicky rozložiteľný odpad alebo sa skúsme dohodnúť so susedom, že bude kompostovať náš biologický odpad.
• Nezabúdajme triediť aj nebezpečné zložky nášho odpadu (žiarivky, akumulátory, elektroniku, staré farby, lieky a pod.) a veľkorozmerný odpad (stavebná suť a pod.). Môžeme ich bezplatne odovzdať v zbernom dvore (ak v obci nie je zberný dvor vybudovaný, je obec povinná zabezpečiť 2-krát ročne zber týchto odpadov). Spätný zber odpadov sa uskutočuje aj priamo u predajcov (v prípade napr. liekov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov).
• Uprednostňujme výrobky, ktoré sú vyrobené z recyklovaných surovín alebo ktoré je možné bezproblémovo recyklovať.
• Dodržujme stanovené pokyny a podmienky triedeného zberu a do zberných nádob nevhadzujme zložky, ktoré tam nepatria. Mimoriadne dôležité je pri triedení odpadov z plastov, papiera, nápojových kartónov a plechoviek, tieto odpady stláčať. Stláčaním odpadov zlepšujeme efektivitu triedeného zberu a napomáhame čistote v kontajnerov a na stojiskách odpadov.