Množstvo odpadov

Autor: NATUR-PACK a Matej Sýkora | Posledná aktualizácia: 2.8.2019

Množstvo odpadov v priemyselných krajinách neustále narastá. Slovenské domácnosti ročne vyprodukujú približne 2 milióny ton odpadu. V roku 2020 sa Slovensko zaviazalo recyklovať 50 % komunálnych odpadov. V roku 2017 sa podarilo dosiahnuť hodnotu 29 %, v roku 2018 36 %. K urýchleniu úrovne triedenia a recyklácie odpadov by mali prispieť zvýšené poplatky za skládkovanie, ktoré sú v účinnosti od marca 2019. Výška recyklačných poplatkov sa samosprávam určuje od úrovne triedenia odpadov.

Priemerné hmotnostné zloženie odpadovej nádoby

Vieme, čo vyhadzujeme? Faktom zostáva, že podľa prieskumov je 70-80% z celkového množstva produkovaného odpadu možné znovupoužívať alebo recyklovať.
Hmotnostné zloženie priemernej odpadovej nádoby totiž podľa jednotlivých zložiek odpadu vyzerá nasledovne:
• 45% tvorí biologicky rozložiteľný odpad (využiteľný kompostovaním),
• 14% papier (dobre recyklovateľný),
• 10% sklo (dobre recyklovateľné),
• 11% plasty (recyklovateľné v obmedzenej miere),
• 4% textil (recyklovateľný v obmedzenej miere),
• 4% kovy (dobre recyklovateľné),
• 4% anorganický odpad (dobre recyklovateľný),

• 3% nápojové kartóny (tzv. tetrapaky)
• 1% nebezpečný odpad (recyklovateľný v obmedzenej miere).  4% zmesový odpad - nerecyklovateľný

  zdroj: Incien

 

Koľko "bežného" odpadu sa dá recyklovať?

 

Rozbor bežne produkovaného odpadu v niekoľkých domácnostiach s cieľom zistiť, aké množstvo je podľa hmotnosti možné recyklovať a teda ho má zmysel vytriediť.
Úvod (výsledky "veľkých" prieskumov) (pdf, 70 kB)
Výsledky môjho prieskumu (pdf, 70 kB)
Závery môjho prieskumu (pdf, 60 kB)

Divoká skládka vlastne u nás za domom

Čo sa dá z toho, čo je (dokonca) vyhodené v prírode, recyklovať? Aké majú dopady jednotlivé vyhodené odpady? Prečo divoké skládky vôbec vznikajú? Kto si s tým dá tu námahu?
Aj tieto otázky sme si položili pri odstraňovaní divokej skládky z jarku, kadiaľ tečie u nás v obci potok... A pravdupovediac, je to veľmi náročná práca (psychicky) a celú skládku som zatiaľ neodstránil. Ďalšia vec je, že odpoveď na otázku "Prečo divoké skládky vôbec vznikajú?" sa nám nepodarilo nájsť... Skutočne to nechápeme - každý má smetné nádoby pri dome, 2-krát do roka sa v obci objavia veľkoobjemové kontajnery...
Divoká skládka (fotky)
Vyzbieraný odpad (fotky)
Výsledky z odstraňovania skládky (xls, 60 kB)
Ako dlho odolávajú? (pdf, 2 200 kB)