Prečo triediť odpad?

Autor: OZV NATUR-PACK | Zdroj: www.naturpack.sk, www.epi.sk | Posledná aktualizácia: 10.12.2019

Triedenie odpadov je na Slovensku od 1.7.2017 bezplatné. V plnej miere ho hradia tzv. výrobcovia, čiže spoločnosti spadajúce pod tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Z ich poplatkov sa v plnej miere zabezpečuje financovanie systému triedeného zberu vo všetkých obciach.

Triedením odpadov šetríme primárne zdroje surovín a vytvárame predpoklad pre zabezpečenie procesu recyklácie odpadov.

Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov, eliminuje riziko tvorby čiernych skládok, znižuje náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité v procese recyklácie, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.

V prípade, že sú z komunálneho odpadu odstránené všetky zložky triedeného zberu, zostáva „zvyškový“ komunálny odpad, ktorý je považovaný za zmesový komunálny odpad, a tento patrí do tzv. čierneho kontajnera. Jeho časť končí na energetickom zhodnotení v zariadeniach na energetické využitie odpadov (ZEVO) v Bratislave a v Košiciach. Podstatná časť zmesového odpadu však naďalej končí na skládkach odpadov.

Prečo je dôležité triediť odpady? vypočute si náš rozhovor v Rádiu Regina: