triedenie odpadu- papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, bioodpad, elektroodpad, nebezpečný odpad, textil, guma, lieky a liečivá, drevotrieska, stavebný odpad, zmesový odpad Naturpack

Prečo triediť odpad?

Autor: Matej Sýkora | Zdroj: Priatelia Zeme – SPZ | Posledná aktualizácia: 28.5.2007

Neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme nemali triediť odpad a ani akýkoľvek negatívny dopad triedenia odpadu. Všeobecne môžeme konštatovať, že triedením odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale v konečnom dôsledku aj sebe (po stránke zdravotnej, sociálnej, ale aj ekonomickej).


Environmentálne výhody triedenia odpadu

Triedený zber vracia druhotné suroviny späť do výrobného procesu a preto je možné:
• ťažiť a získavať menej prvotných surovín,
• menej devastovať nové územia kvôli ťažbe surovín,
• postaviť menej skládok a spaľovní odpadov (z toho vyplýva menšie znečistenie prostredia),
• menej znečisťovať ovzdušie z dopravy,
• menej znečisťovať prostredie zo spracovania surovín a výroby nových,
• spotrebovávať menšie množstvo energie,
• menej znečisťovať ornú pôdu chemickými hnojivami (kompostovaním biologicky rozložiteľných odpadov môžeme získavať kvalitné a ekologické hnojivo).


Ekonomické výhody triedenia odpadu

Vzorec na výpočet ekonomickej výhodnosti triedenia odpadu je jednoduchý. Príjem tvoria ušetrené poplatky za odpady a prostriedky za vyzbierané suroviny.
Výdaj náklady na zavedenie triedenia odpadu. Výsledok je štatisticky na 100% kladný. Z uvedeného vyplýva niekoľko priamych dopadov:
• Spacovateľom surovín (papierne, sklárne, kovohuty, atď.) sa vďaka druhotným surovinám z triedeného zberu znižujú náklady na výrobu, čo v konečnom dôsledku znamená pre spotrebiteľov lacnejšie výrobky.
• Výstavba a prevádzka recyklačných technológií je lacnejšia ako výstavba a prevádzka technológií na zneškodňovanie odpadov (skládky, spaľovne, atď.).
• Zazneškodňovanie odpadov je nutné platiť (napr. poplatok za zneškodnenie a poplatok za uloženie odpadov na skládku), ale za triedenie platiť nemusíme. Obce, ale aj občania a firmy si môžu triedením odpadu finančne prilepšiť príjmami za odpredaj druhotných surovín a príjmami z RF.
• Skládky odpadov musia byť monitorované a strážené (aj) po skončení svojej prevádzky (nehovoriac o nákladoch na odstraňovanie ekologických škôd, ktoré sú alebo budú spôsobené porušením tesniaceho systému skládok).


Sociálne výhody triedenia odpadu

• Triedený zber zvyšuje zamestnanosť. Zber surovín, ich dotrieďovanie, preprava na spracovanie a recyklácia a kompostovanie vytvorí viac pracovných miest ako skládkovanie alebo spaľovanie odpadov.
• Realizácia triedeného zberu pomáha vychovávať ľudí a formovať ich vzťah k ochrane životného prostredia a v medziľudských vzťahoch (napr. občania v bytových domoch sú pri triedenom zbere odkázaní na spoluprácu so spoločným cieľom). Tieto vzťahy sú dôležité pre kvalitnejšiu funkčnosť komunity aj v iných oblastiach života.
• Triedený zber poskytuje príležitosť pre sebarealizáciu aj sociálne odkázaným vrstvám. Napríklad mnohí telesne alebo mentálne postihnutí občania majú možnosť sebarealizácie v triedení, recyklácii a úprave nepotrebných vecí, z ktorých sa ich činnosťou stávajú predmety, ktoré majú využitie.

   

Praktické

Slovensko - Nemecko 13:64

Slovensko - Nemecko 13:64

Nosme si do supermarketov vlastné sáčky

Nosme si do supermarketov vlastné „sáčky“

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Plať za to, čo vyhodíš - systém triedenia odpadu v Ľubľane

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Jak se recykluje...? (www.trideniodpadu.cz)

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Kam dať odpady z domácnosti

Kam dať odpady z domácnosti

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

22 tipov aby bol Deň Zeme každý deň

Ako cestujú tetrapaky

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nejekologičtější cesta: Používat hlavu

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Nezávislé monitorovanie čiernych skládok v obci Limbach

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

Vrecový množstvový zber v Dubnici nad Váhom

^
<   

Druhy odpadu

Papier

Plasty

Sklo

Kovy

Nápojové kartóny

Bioodpad

Elektroodpad

Neprehliadnite

Facebook

Je to také jednoduché... alebo ako triedime odpad u nás doma?

Tóóóóľko veľa... (odpadu)

Ako cestujú tetrapaky

Návrh na hodinu ekológie

10 krokov pre triedenie odpadu na školách

O stránke triedenieodpadu.sk

Hlavným cieľom tejto stránky je poskytnúť praktické informácie o triedení odpadu, ktoré považujem za veľmi dôležité a prínosné. V prípade otázok alebo návrhov a podnetov na zlepšenie stránky kontaktujte nás.
© 2019 NATUR-PACK